אישורי עמותה

אישור ניהול תקין לשנת 2018

ניהול תקין- ארגון איל

אישור לצורך ניכוי מס

אישור לצורך ניכוי מס ארגון איל

אישור לפי סעיף 46

אישור ניהול פנקסי חשבונות

תעודת מלכ"ר

תעודת רישום עמותה